Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

ANBI gegevens

Vereiste informatie – ANBI erkenning

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a – Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

NAAM VAN DE INSTELLING

De vereniging genaamd “ORDE VAN VRIJMETSELAREN WERKENDE ONDER DE OPPERRAAD VAN DE DRIE EN DERTIGSTE EN LAATSTE GRAAD VAN DE ALOUDE EN AANGENOMEN SCHOTSE RITUS VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN” is een zelfstandige vereniging van vrijmetselaren; zij wordt in hierna volgende tekst verder aangeduid als: de Orde.

De Orde is op 13 juni 1912 opgericht en is daarmee een van de oudste voortgezette beoefening van de regelmatige Vrijmetselarij in Nederland. Zij is te beschouwen als een voortzetting van de op 16 maart 1817 in het Koninkrijk der Nederlanden geformeerde “Supréme Conseil du 33e et dernier degré du Rite Ecossais Ancien et Accepté pour Ie Royaume des Pays Bas”.

De Orde is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en houdt zetel te Bilthoven.

Grootkanselarij: Postbus 192, 3720 AD Bilthoven

email: grootkanselarij@aasr.nl

website: www.aasr.nl

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

RSIN nummer is 815108631
KVK nummer is 40407560

DOEL EN MISSIE VAN DE ORDE

Het aankweken en versterken van de onderlinge band tussen en samenwerking met alle in binnen- en buitenland arbeidende en door de Orde erkende maçonnieke lichamen,
De bestudering van de beginselen van vrijmetselarij en hun historische ontwikkeling, en het bevorderen van de toepassing van de beginselen van de vrijmetselarij.

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

De Schotse Ritus is geen doel op zich maar een betekenisvol middel met een meerwaarde voor de zoekende Meester vrijmetselaar door o.a.:

De voortgezette beoefening van de regelmatige vrijmetselarij.
Het bieden van optimale kansen op verdere verdieping en ontplooiing.
Het bieden van handvatten voor het handelen in het nu in de samenleving.
Het dieper doorgronden van de blauwe graden in het algemeen en de Meestergraad in het bijzonder.
Een pluriform gradenstelsel stoelend op de belangrijkste geestelijke bronnen in de westerse beschaving, waaronder het hermetisme, neoplatonisme, gnostiek en alchemie.
Variatie op bekende thema’s, met andere ogen leren kijken naar het vermeende bekende, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.
Regionale als landelijke inwijdingen bieden de mogelijkheid van ontmoetingen en versterken van banden met gelijkgestemden.
Het periodiek Quinta Essentia is toenemend een weerslag van de actuele gebeurtenissen in de Orde en de Consistories.
Bouwstukken en themanummers ontwikkelen zich. Dit wordt het komende jaar verder ontwikkeld.
Daarbij moet ook de lay-out worden betrokken ten einde het blad een actuele uitstraling te geven.De inhoud van ‘Quinta Essentia’ is vanaf 1915 voor de leden ook via www.aasr.nl digitaal te raadplegen.

In Nederland worden er in een gradenstelsel van 4 t/m 33. bijeenkomsten gehouden en wordt er rituele arbeid verricht in Consistories.

CONSISTORIES

De leden van De schotse Ritus zijn territoriaal ingedeeld in afdelingen, Consistories genaamd. Zij zijn dus geen formele vereniging die staan ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Zij kunnen als zodanig ook niet zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.
Onder een Consistorie, als hiervoor bedoeld, wordt uitsluitend verstaan die afdeling die is gevestigd in Nederland dan wel in Suriname, Aruba, Curaçao of Zimbabwe.

Onder het gezag van de Opperraad van de 33e en laatste graad van de A.A.S.R. voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn in Nederland de volgende Consistories werkzaam:

Amsterdam Fiat Pax, 1915
Den Haag Jacques de Molay, 1919
Arnhem/Velp Het Oosten, 1928
Utrecht De Ceders, 1963
Groningen Wessel Gansfort, 1964
Alkmaar Corona Borealis, 1966
Rotterdam Hugo van Gijn, 1966,
Rotterdam Thistle and Rose, 1991 (voertaal Engels)
Eindhoven Willem van Oranje, 1968
Bergen op Zoom Willem de Zwijger, 1979
Curaçao De Vergenoeging, 1953
Zimbabwe Marandellas, 1966
Suriname Concordia Creat Felicitatem, 1975
Aruba Solomon`s Wisdom, 1983

De Orde telt momenteel 14 consistories, waarvan 10 in Nederland , met circa 1000 leden.

BESTUUR VAN DE ORDE:

BESTUUR VAN DE ORDE per 1 januari 2024

Soeverein Grootcommandeur:R.J.W. Fouraschen (2026)
Luitenant Grootcommandeur:A.M. van Oord (2023)
Grootsecretaris Generaal/GrootkanselierJ. Zinsmeester (2024)
Grootthesaurier:P. Sterk (2026)
Grootredenaar:M. Eland (2025)

BELONINGSBELEID:

Het beloningsbeleid van de Orde is in overeenstemming met de kaders van het door de belastingdienst
voor Algemeen Nut Beogende Instellingen beschreven beloningsbeleid. Wij verwijzen naar de desbetreffende pagina’s op de website van de belastingdienst in Nederland. Het bestuur van de Orde bestaat uit vrijwilligers die – voor als nodig – tijd die zij voor bestuursactiviteiten hebben gereserveerd, besteden aan de voortgang van de
specifieke maçonnieke werkzaamheden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere vrijwilligers dan de leden van de Orde. Er worden derhalve zowel aan de bestuurders als aan de vrijwilligers van het Consistorie geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd dan de werkelijk gemaakte kosten.
Het bestuur van de Orde stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te besteden.
Fondsen worden d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen contributie en een bijdrage bij aanvang van het lidmaatschap, verworven. Daarnaast staat het eenieder vrij aan het Consistorie gepast te doneren.

JAARVERSLAG – BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN